جدیدترین ها

بانک سوالات

نمونه سوالات دروس تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه

ردیف کتاب پودمان/ واحد یادگیری  طراح لینک
۱ نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای پودمان ۱ مهندس سیامک پور سپاهی دانلود
۲ نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای پودمان ۲ مهندس مهناز آزماینده دانلود
۳ نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای پودمان ۲ مهندس طیبه حداد دانلود
۴ نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای پودمان ۵ مهندس  مهناز محمدی دانلود
۵ تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی واحد یادگیری ۱ مهندس زهره امینی دانلود
۶ تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی واحد یادگیری ۲ مهندس زهره امینی دانلود
۷ تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی پودمان ۳ مهندس زهره امینی دانلود
۸ تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی پودمان ۴ مهندس زهره امینی دانلود
۹ تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی پودمان ۵ مهندس زهره امینی دانلود
۱۰ دانش فنی پایه پودمان ۲ مهندس بتول حجتی دانلود
۱۱ دانش فنی پایه پودمان ۲ مهندس حمیدرضا شهشهانی دانلود
۱۲ دانش فنی پایه پودمان ۳ مهندس بتول حجتی دانلود
۱۳ دانش فنی پایه پودمان ۳ مهندس حمیدرضا شهشهانی دانلود
۱۴ نفشه کشی فنی رایانه ای پودمان ۱ مهندس رسا دانلود
۱۵ نفشه کشی فنی رایانه ای پودمان ۱ استان ایلام دانلود
۱۶ نفشه کشی فنی رایانه ای پودمان ۲ استان ایلام دانلود
۱۷ نفشه کشی فنی رایانه ای پودمان ۳ استان ایلام دانلود
۱۸ نفشه کشی فنی رایانه ای پودمان ۴ استان ایلام دانلود
۱۹ نفشه کشی فنی رایانه ای پودمان ۵ استان ایلام دانلود
۲۰ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۱ مهندس زهرا عسگری دانلود
۲۱ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۲ مهندس زهرا عسگری دانلود
۲۲ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۳ مهندس سیدسعید میرباقری دانلود
۲۳ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۴ مهندس سیدسعید میرباقری دانلود
۲۴ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۵ مهندس سیدسعید میرباقری دانلود
۲۵ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۶ مهندس سیدسعید میرباقری دانلود
۲۶ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۷ مهندس عبدالمهدی بحرانی دانلود
۲۷ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۸ مهندس عبدالمهدی بحرانی دانلود
۲۸ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده سورس کد واحد ۸ مهندس عبدالمهدی بحرانی دانلود
۲۹ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده کد واحد یادگیری ۹ دانلود
۳۰ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده واحد یادگیری ۱۰ مهندس رستمی گوران دانلود
۳۱ توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده سورس کد واحد ۱۰ مهندس رستمی گوران دانلود
۳۲ پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب  واحد یادگیری ۲ مهندس شاه محمدزاده دانلود
۳۳ پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب  واحد یادگیری ۴ مهندس وجیهه عابد دانلود
۳۴ دانش فنی تخصصی پودمان ۱  مهندس میر باقری دانلود
۳۵ دانش فنی تخصصی پودمان ۱ مهندس مازیار خشنود پور دانلود
۳۶ دانش فنی تخصصی پودمان ۲ مهندس میرباقری دانلود
۳۷ دانش فنی تخصصی پودمان ۲ مهندس مازیار خشنود پور دانلود
۳۸ دانش فنی تخصصی پودمان ۳ مهندس سیدسعید میربافری دانلود
۳۹ دانش فنی تخصصی پودمان ۴ مهندس محمودی دانلود
۴۰ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان ۱ مهندس عباس زاده دانلود
۴۱ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان ۲ مهندس عباس زاده دانلود
۴۲ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان ۳ مهندس عباس زاده دانلود
۴۳ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان ۳ مهندس عباس زاده دانلود
۴۴ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان ۴ مهندس عباس زاده دانلود
۴۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان ۴ مهندس عباس زاده دانلود
۴۶ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان۵-واحد۶ مهندس عباس زاده دانلود
۴۷ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان ۵- واحد۷ مهندس عباس زاده دانلود
۴۸ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۱ مهندس آزاده بابائی پور دانلود
۴۹ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۱ مهندس لیلا گائینی دانلود
۵۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۱ مهندسفازمه ناصح پور دانلود
۵۱ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۱ مهندس زینب عباسی دانلود
۵۲ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۳ مهندس زهره حسنی دانلود