جدیدترین ها

معرفی گروه

نام و نام خانوادگی سرگروه/عضو گروه ایمیل روز حضور
پرستو کفیل

سرگروه

parastookafil@yahoo.com

دوشنبه
اکبر کاتبی فر عضو گروه Katebi.Akbar1@gmail.com دوشنبه
ناهید فایقی عضو گروه nfayeghia@gmail.com دوشنبه
 

ایمیل گروه شبکه و نرم افزار رایانه آذربایجان شرقی

azarcmp@gmail.com