بانک سوالات

نمونه سوالات دروس تخصصی شبکه و نرم افزار رایانه

ردیفکتابپودمان/ واحد یادگیری طراحلینک
۱نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ایپودمان ۱مهندس سیامک پور سپاهیدانلود
۲نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ایپودمان ۲مهندس مهناز آزمایندهدانلود
۳نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ایپودمان ۲مهندس طیبه حداددانلود
۴نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ایپودمان ۵مهندس  مهناز محمدیدانلود
۵تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازیواحد یادگیری ۱مهندس زهره امینیدانلود
۶تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازیواحد یادگیری ۲مهندس زهره امینیدانلود
۷تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازیپودمان ۳مهندس زهره امینیدانلود
۸تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازیپودمان ۴مهندس زهره امینیدانلود
۹تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازیپودمان ۵مهندس زهره امینیدانلود
۱۰دانش فنی پایهپودمان ۲مهندس بتول حجتیدانلود
۱۱دانش فنی پایهپودمان ۲مهندس حمیدرضا شهشهانیدانلود
۱۲دانش فنی پایهپودمان ۳مهندس بتول حجتیدانلود
۱۳دانش فنی پایهپودمان ۳مهندس حمیدرضا شهشهانیدانلود
۱۴نفشه کشی فنی رایانه ایپودمان ۱مهندس رسادانلود
۱۵نفشه کشی فنی رایانه ایپودمان ۱استان ایلامدانلود
۱۶نفشه کشی فنی رایانه ایپودمان ۲استان ایلامدانلود
۱۷نفشه کشی فنی رایانه ایپودمان ۳استان ایلامدانلود
۱۸نفشه کشی فنی رایانه ایپودمان ۴استان ایلامدانلود
۱۹نفشه کشی فنی رایانه ایپودمان ۵استان ایلامدانلود
۲۰توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۱مهندس زهرا عسگریدانلود
۲۱توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۲مهندس زهرا عسگریدانلود
۲۲توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۳مهندس سیدسعید میرباقریدانلود
۲۳توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۴مهندس سیدسعید میرباقریدانلود
۲۴توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۵مهندس سیدسعید میرباقریدانلود
۲۵توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۶مهندس سیدسعید میرباقریدانلود
۲۶توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۷مهندس عبدالمهدی بحرانیدانلود
۲۷توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۸مهندس عبدالمهدی بحرانیدانلود
۲۸توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهسورس کد واحد ۸مهندس عبدالمهدی بحرانیدانلود
۲۹توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهکد واحد یادگیری ۹دانلود
۳۰توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهواحد یادگیری ۱۰مهندس رستمی گوراندانلود
۳۱توسعه برنامه‌سازی و پایگاه دادهسورس کد واحد ۱۰مهندس رستمی گوراندانلود
۳۲پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب واحد یادگیری ۲مهندس شاه محمدزادهدانلود
۳۳پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب واحد یادگیری ۴مهندس وجیهه عابددانلود
۳۴دانش فنی تخصصیپودمان ۱ مهندس میر باقریدانلود
۳۵دانش فنی تخصصیپودمان ۱مهندس مازیار خشنود پوردانلود
۳۶دانش فنی تخصصیپودمان ۲مهندس میرباقریدانلود
۳۷دانش فنی تخصصیپودمان ۲مهندس مازیار خشنود پوردانلود
۳۸دانش فنی تخصصیپودمان ۳مهندس سیدسعید میربافریدانلود
۳۹دانش فنی تخصصیپودمان ۴مهندس محمودیدانلود
۴۰نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان ۱مهندس عباس زادهدانلود
۴۱نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان ۲مهندس عباس زادهدانلود
۴۲نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان ۳مهندس عباس زادهدانلود
۴۳نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان ۳مهندس عباس زادهدانلود
۴۴نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان ۴مهندس عباس زادهدانلود
۴۵نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان ۴مهندس عباس زادهدانلود
۴۶نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان۵-واحد۶مهندس عباس زادهدانلود
۴۷نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارپودمان ۵- واحد۷مهندس عباس زادهدانلود
۴۸تجارت الکترونیک و امنیت شبکهپودمان ۱مهندس آزاده بابائی پوردانلود
۴۹تجارت الکترونیک و امنیت شبکهپودمان ۱مهندس لیلا گائینیدانلود
۵۰تجارت الکترونیک و امنیت شبکهپودمان ۱مهندسفازمه ناصح پوردانلود
۵۱تجارت الکترونیک و امنیت شبکهپودمان ۱مهندس زینب عباسیدانلود
۵۲تجارت الکترونیک و امنیت شبکهپودمان ۳مهندس زهره حسنیدانلود