معرفی گروه

نام و نام خانوادگیسرگروه/عضو گروهایمیلروز حضور
پرستو کفیل

سرگروه

parastookafil@yahoo.com

دوشنبه
اکبر کاتبی فرعضو گروهKatebi.Akbar1@gmail.comسه شنبه
ناهید فایقیعضو گروهnfayeghia@gmail.comدوشنبه
 

ایمیل گروه شبکه و نرم افزار رایانه آذربایجان شرقی

azarcmp@gmail.com