معرفی گروه

نام و نام خانوادگیسرگروه/عضو گروهشماره همراهروز حضور
پرستو کفیل

سرگروه

۰۹۱۴۳۱۱۲۸۵۱

دوشنبه
اکبر کاتبی فرعضو گروه۰۹۱۴۷۷۰۵۲۰۲دوشنبه
ناهید فایقیعضو گروه۰۹۱۴۳۱۵۷۶۸۹دوشنبه
 

ایمیل گروه شبکه و نرم افزار رایانه آذربایجان شرقی

azarcmp@gmail.com